សេវាកម្មរបស់យើង​ខ្ញុំ

កម្ចី​អាជីវកម្ម​

កម្ចី​អាជីវកម្ម គឺ​ប្រាក់កម្ចី​ដែល​បាន​ផ្តល់​ដល់​អាជីវកម្ម​ទាំង​អស់​សម្រាប់​គោលបំណង​ជាច្រើន​ដល់​លោក​អ្នក​ក្នុង​ការប្រកប​អាជីវកម្ម​ផ្សេងៗ​។ ប្រាក់កម្ចី​ទាំងនេះ អាច​មាន​តម្រូវការ​តឹងរ៉ឹង​តិច​, ការធ្វើឱ្យ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​។

កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ

កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ គឺជា​ប្រាក់​កម្ចី​ទទួលបាន​ពី​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដើម្បី​ទិញ​ផ្ទះ​។ កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​អត្រា​ការប្រាក់​និង​ការទូទាត់​តម្រូវ​ឬ​ថេរ​។ កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ​ផង​ដែរ អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​សំដៅ​ដល់​ការ​កម្ចី​ប្រាក់​ទិញ​ផ្ទះ​។​

កម្ចី​ផ្ទាស់ខ្លួន

ប្រាក់កម្ចី​របស់​អតិថិជន​បាន​ផ្តល់​សម្រាប់​ផ្ទាល់ខ្លួន , គ្រួសារ (​ផ្នែក​បន្ថែម​, ការជួសជុល​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់​ទិញ​កុំព្យូទ័រ​, ទូរ​ទឹកកក​ជាដើម​) ប្រើ​ជា​ការ​ប្រចាំ​ទៅនឹង​អាជីវកម្ម​ឬ​ការប្រើប្រាស់​ពាណិជ្ជកម្ម​។ ប្រាក់កម្ចី​បែបនេះ​គឺ​មាន​ទាំង​គ្មាន​សុវត្ថិភាព​,

កម្ចី​សិក្សា​

ប្រាក់កម្ចី ដែល​បាន​ផ្តល់ជូន​ដល់​សិស្ស​និស្សិត ដែល​ត្រូវបាន​ប្រើ​ក្នុង​ការសង ការចំណាយ ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ការអប់រំ​ដូចជា ការ​បង់ថ្លៃ​សាលា បន្ទប់​និង​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅឯ​សាកលវិទ្យាល័យ ឬ​សៀវភៅ​សិក្សា​។

អំពី​យើង

Sahaka is a leading microfinance institution in Cambodia with strong support and reliability from national and international institutions and its clients.In responding to the demand of various microfinance services, Sahaka has developed many kinds of financial products and services, especially business loan for people and entrepreneur in our country.Moreover, Sahaka has developed other products and services such as: Personal loan, Housing loan, Educational loan and other services in order to meet the need of people and in our country

ក្រុម​ការងារ​របស់​យើង

Uploaded image

បុល វ៉ាននឿត

ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​
Uploaded image

តាកាហ៊ីរុ យ៉ាម៉ាស៊ីតា

ប្រធាន​នាយក​ហិរញ្ញវត្ថុ
Uploaded image

ម៉ក់​ ចាន់សុភារ៉ា

ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ប្រតិបត្តិការ
Uploaded image

ប៉ែន ពិភព

ប្រធាន​មន្ត្រី​ឥនទាន​

ព័ត៌មាន​និង​សកម្មភាព