ទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្ម

ទស្សនវិស័យ

ធ្វើឲ្យជីវ​ភាព​ប្រជាជន​បាន​ប្រសើរឡើង ដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈគ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមាននិរន្តរភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ។

បេសកកម្ម

ផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ និងសហគ្រាសខ្នាតតូចដែល​​ប្រកបដោយ និរន្តរភាព។