ការជូនដំណឹងការឈប់សម្រាក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ភីអិលស៊ី មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជន និងសាធារណជន មេត្តាជ្រាបថា គ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំនឹងឈប់សម្រាកចំនួន ០១ ថ្ងៃ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរ ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ លើកទី ៦៥។

គ្រឹះស្ថាននឹងចូលបម្រើការងារជាធម្មតាវិញ នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១២ ខែវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០១៨ !!

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមអតិថិជន និងសាធារណជនមេត្តាជ្រាប ជាព័ត៌មាន។ សូមអរគុណ!!