កម្ចី​អាជីវកម្ម​

Business Loan

កម្ចី​អាជីវកម្ម គឺ​ប្រាក់កម្ចី​ដែល​បាន​ផ្តល់​ដល់​អាជីវកម្ម​ទាំង​អស់​សម្រាប់​គោលបំណង​ជាច្រើន​ដល់​លោក​អ្នក​ក្នុង​ការប្រកប​អាជីវកម្ម​ផ្សេងៗ​។ ប្រាក់កម្ចី​ទាំងនេះ អាច​មាន​តម្រូវការ​តឹងរ៉ឹង​តិច​, ការធ្វើឱ្យ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​។ ប្រាក់កម្ចី​អាជីវកម្ម​មួយ​អាច​ផ្តល់​នូវ​ការលើកទឹកចិត្ត​ផ្សេង​ទៀត​សម្រាប់​អ្នក​ខ្ចី​ដែល​អាច​កាត់បន្ថយ​ការចំណាយ​សម្រាប់​អាជីវកម្ម​។​