កម្ចីទិញផ្ទះ

Housing loan

កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ គឺជា​ប្រាក់​កម្ចី​ទទួលបាន​ពី​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដើម្បី​ទិញ​ផ្ទះ​។ កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​អត្រា​ការប្រាក់​និង​ការទូទាត់​តម្រូវ​ឬ​ថេរ​។ កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ​ផង​ដែរ អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​សំដៅ​ដល់​ការ​កម្ចី​ប្រាក់​ទិញ​ផ្ទះ​។​