ភាគ​ទុនិក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ភីអិលស៊ី បច្ចុប្បន្នមានភាគទុនិកចំនួន ២ រូប ជាជនជាតិជប៉ុន និងជនជាតិខ្មែរ។

  • ជនជាតិជប៉ុន មានភាគហ៊ុនចំនួន ៥១ភាគរយ
  • ជនជាតិខ្មែរ មានភាគហ៊ុនចំនួន ៤៩ភាគរយ