ទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្ម

ទស្សនវិស័យ

ដើម្បីក្លាយជាស្ថាប័នដែលឈានមុខ ដែលអាចជួយបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម នៃប្រទេសកម្ពុជា ដោយបណ្តុះបណ្តាល ធនធានមនុស្សតាមរយៈការអប់រំ និងសេដ្ឋកិច្ច ដោយ​រក្សា​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​របស់​ស្ថាប័ន (ធអសក)

បេសកកម្ម

គោលគំនិត​អាជីវ​កម្ម​របស់​ពួក​យើង គឺផ្តល់​សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ជា​មួយ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​សម​រម្យ​ដែល​ប្រជា​ជន​អាច​មាន​លទ្ធភាព​ប្រើប្រាស់​សេវា​កម្ម​របស់​ពួក​យើង​ដើម្បី​បង្កើន​ប្រាក់​ចំណូល និង​ជីវភាព​រស់​នៅរបស់​ប្រជា​ជន។